Seminar u Vrbasu okupio predstavnike 60 udruženja civilnog sektora

Saradnja opštine Vrbas i Tehničke pomoći organizacijama civilnog društva (TACSO) rezultirala je održavanjem seminara „Udruženja građana – Ka efikasnijem delovanju“ koji se tokom današanjeg dana održava u Aneks sali CFK „Drago Jovović“. Prisustvuju mu predstavnici blizu 60 organizacija civilnog društva iz vrbaske opštine.

„U želji da naš nevladin sektor, to jest nevladine organizacije, naprave što bolje uspehe na konkursima, došli smo na ideju da, pod pokroviteljstvom opštine Vrbas, organizujemo ovakav seminar. Ovo će omogućiti da naši dosadašnji korisnici bolje uređuju dokumentaciju, ali i da za sredstva konkurišu ne samo kod lokalne samouprave, već i ka republičkim i pokrajinskim fondovima. Uz to će naučiti mnogo o prikupljanju projektne dokumentacije potrebne za približavanje fondovima EU, a u tom pravcu smo i mi mnogo radili na bratimljenju, povezivanju i prekograničnoj saradnji kako bi olakšali taj pristup“, naglasio je na otvaranju seminara Milan Glušac, predsednik opštine Vrbas.

Kako je prisutne predstavnike lokalnih udruženja građana upoznala Zorica Rašković, nacionalna savetnica TACSO projekta, Evropska unija podržava već osam godina njihov rad u zemljama Zapadnog Balkana i Turske, a primarni cilj je jačanje demokratskih kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD). Civilno društvo je širi pojam od nevladinih organizacija, koje su kod nas često predstavljene u negativnom kontekstu, pa su zadaci seminara i jačanje pozitivnog imidža OCD u javnosti, povećanje kvaliteta usluga koje pružaju OCD, a posebno pisanje projekata, upravljanje i izveštavanje o projektima.

„Naša misija je podizanje kapaciteta organizacija civilnog društva da bolje sarađuju sa lokalnim upravama, državnim organima  i povezuju građane i državu u rešavanju brojnih pitanja. Veoma je zanimljivo što je u Vrbasu na jednom mestu okupljeno šezdesetak predstavnika civilnog sektora koji su zainteresovani da čuju i nauče nešto novo i time unaprede svoj rad. Udruženja građana su ogroman potencijal na koji država treba da računa i koji država treba da respektuje. Projekti o kojima danas ovde govorimo su alatka da se nešto promeni, ali i izvan projekata mnogo je još otvorenih tema“, izjavila je Zorica Rašković.