Četvrta sednica SO Vrbas – Rasprava o preduzećima

Četvrtu sednicu Skupštine opštine Vrbas obeležile su burne raprave, kao i izmene u sastavu odbornika. Na samom početku nisu prihvaćeni brojni predlozi opozicionih odbornika za izmenu dnevnog reda, a dnevni red proširen je samo na predlog predsednika opštine Vrbas Milana Glušca, koji je predložio da odbornici raspravljaju i o izmenama odluke o pružanju grejnih usluga u sezoni 2017/2018.

Odbornik Vukašin Vujičić, izabran sa liste Oslobodimo Vrbas, podneo je ostavku na ovu funkciju, a zatim je mandat potvrđen kandidatu sa ove liste, Željku Vuliću, koji je nakon polaganja zakletve, najavio da će ubuduće nastupati kao nezavisan odbornik, i zajedno sa dva odbornika SRS, učestvovao je u formiranju nove odborničke grupe.

Predsednik opštine Vrbas, Milan Glušac, podneo je lokalnom parlamentu izveštaj o izvršenju budžeta za prvih šest meseci 2017. godine. Prema njegovim rečima ostvarenje prihoda i primanja budžeta u prvih šest meseci 2017. godine iznosi 562,905,673, dok sa prenetim, neutrošenim sredstvima iz prethodnih godina u iznosu od 22.597.278 dinara, ukupno iznosi 585.502.951 dinara, što je 45,2% u odnosu na planirane godišnje prihode.

“Prihodi i primanja korisnika budžeta iz sopstvenih izvora i od drugih nivoa vlasti, izvršeni su u ukupnom iznosu od 65.258.237 dinara, tako da ukupni prihodi i primanja budžeta za prvih šest meseci 2017. godine iznose 650.761.188 dinara, odnosno 40,6% u odnosu na plan. Ostvareni prihodi i primanja budžeta u prvih šest meseci 2017. godine su ostvareni u iznosu od 585.502.951 dinar, i veći su za 18,5% nego u istom periodu prethodne godine. Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke ostvareni su u iznosu od 229,450,722 dinara, što čini 48.8 % u odnosu na godišnji plan. Prihodi od poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke čine 40,76 % ostvarenih tekućih prihoda budžeta. Najveći udeo u ovim prihodima ima porez na zarade koji je, u prvih šest meseci, osvaren u iznosu 194,707,965 dinara, što je nominalno više za 1,543,514 dinara u odnosu na isti period prethodne godine, a čini 49,9% u odnosu na godišnji plan. Porezi na imovinu su ostvareni u iznosu od 94,454,840 dinara, što čini 45,3 % u odnosu na godišnji plan. Iznos poreza na imovinu za prvih šest meseci nominalno je veći nego u istom periodu prethodne godine za 1,475,546 rsd, odnosno za 1,6 %”, rekao je Glušac.

Prema njegovim rečima transferi od drugih nivoa vlasti su u prvih šest meseci iznosili 115,215,305 dinara, što je za 22,4 % više u odnosu na godišnji plan.Najveće učešće u ovoj klasi prihoda imaju nenamenski transferi od Republike Srbije, i iznosili su u prvoj polovini godine 83,013,204 dinara, dok su kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u prvoj polovini 2017. godine ostvareni su u iznosu od 19,832,448 dinara, što je 2,6 puta više u odnosu na isti period prethodne godine, a 45,7% u odnosu na godišnji plan.

“U pitanju su kapitalni namenski transferi od Uprave za kapitalna ulaganja, koji su realizovani za finansiranje radova na izgradnji kanalizacije u Bačkom Dobrom Polju, Zmajevu i Ravnom Selu. Ova sredstva su inače planirana u 2016. godini, ali je realizacija izvršena u prvom polugodištu 2017. godine. Prihodi od imovine su ostvareni u iznosu od 45,409,668 dinara, što je 8,5 puta više u odnosu na isti period u 2016. godini, a 41% u odnosu na godišnji plan. Najveće učešće u ovim prihodima ima naknada od izdavanja u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 45,275,928 dinara, što čini 43,1% u odnosu na godišnji plan i u ukupnim prihodima učestvuje sa 8%“, naveo je Glušac.

Govoreći o rashodima, Glušac je rekao da je za finansiranje rashoda po osnovu javnog duga utrošeno je 7,998,923 dinara, što čini 24,09 % godišnjeg plana, a odnose se na otplatu kamate domaćim kreditorima za prvih šest meseci tekuće godine.

Komentarišući izveštaj o izvršenju budžeta za prvu polovinu godine opozicioni odbornik Dragan Stijepović, je rekao da je on veći nego prošle godine za 100 miliona dinara iz nekoliko razloga, između ostalog, zato što je ranije obavljena licitacija za izdavanje državnog poljoprivrednog zemljišta, uplata je bila ranije, kao i da su u prvoj polovini godine održani lokalni izbori. “Zapravo budžet je ostvaren na istom nivou kao i prošle godine, a rashodi su sve veći. Od kada vode opštinu, ova lokalna vlast je do sada potrošila pet milijardi dinara, a obaveze su porasle za 2 miliona evra. Na žalost ni jedna novina nije doneta u budžet, ni jedna kapitalna investicija, a lokalna vlast nema nikakav plan ni viziju za naredni period, koji bi mi kao opozicija podržali”, rekao je Stijepović.

Odbornici Skupštine opštine Vrbas usvojili su i predlog odluke o obavljanju komunalnih delatnosti, čemu je prethodila rasprava među odbornicima i negodovanje opozicije zbog odluke da propisana kazna za parkiranje na zelenoj površini iznosi 25.000 dinara, kao i kako su naveli opozicioni odbornici “neusklađeno priključivanje na kanalizacionu mrežu, koja nije jednako primenljiva za sve građane i radi se na štetu građana”.

Većinom glasova usvojena je odluka o manjim montažnim i drugim objektima privremenog karaktera, nova odluka o osnivačkom aktu JKP „Standard“, prema kojoj će ovo preduzeće početi da se bavi i prevozom putnika, kao i nova odluka o osnivanju Javne agencije za zoohigijenu i poljoprivredu, koja ovoj agenciji donosi dozvolu da se bavi i proizvodnjom cveća. Podršku vladajuće koaliciji dobila je i nova odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, odluka o privremenim montažnim objektima – bilbordima i megabilbordima, izmenjena odluka o sahranjivanju i grobljima, zatim o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i objekata za priređivanje igara za sreću, o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom, o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Vrbas na katastarskim parcelama 6258/2 i 8351/4 KO Vrbas- grad, kao i o izmenjena odluka o zaštiti poljoprivrednog zamljišta, useva i zasada, poljskih puteva i kanala od poljske štete.

I Odluka da se JKP “Standard” bavi prevozom putnika izazvala je raspravu. Kako je naveo Goran Roganović(GG Dosta je bilo) nije u skladu sa zakonom da opština ima dva javna preduzeća koja se bave istom delatnošću. “Standard je preuzeo tri autobusa od JP za prevoz putnika pošto su im bili jemci za kredit, a osim što nije u skladu sa zakonom da se dva javna preduzeća bave istom delatnošću, za Standard to nije profitabilno”, rekao je Roganović. U prilog tome, odbornik Željko Milović(SPS) rekao je da bi se uspostavila profitabilna linija, za prevoz je potrebno najmanje sedam autobusa.

Među predlozima za dopunu dnevnog reda koje je predložila opozicija, a nisu prihvaćeni našli su se: Formiranje Antikorupcijskog tima opštine Vrbas za ispitivanje zakonitosti rada Opštine Vrbas u period 2013-2017.godine, Izveštaj o izvršenju odluke o budžetu opštine Vrbas za 2017.godinu na dan 30. 09.2017. godine, kao i Analiza stanja u JP za prevoz putnika Vrbas. Navedene predloge obrazliožio je Drgan Stijepović(SDS), dok je odbornik Milan Stanimirović(SDS) predložio da se dnevni red, između ostalog, dopuni sa formiranjem Anketnog odbora za ispitivanje neregularnosti u toku lokalnih izbora u opštini Vrbas u aprilu 2017. godine, da se dopuni sa tačkom Informacija o dodeljenim resorima i radnom iskustvu u toj oblasti članova Opštinskog veća, kao i da se sa snevnog reda povuče Predlog odluke o obavljanju komunalnih delatnosti. Odbornik Mario Mažar(LSDV), između ostalog, predložio je da se dnevni red dopuni tačkom Rasprava o kreditnoj zaduženosti opštine Vrbas, kao i da se Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskoj upravi povuče sa dnevnog reda. Opoticioni odbornici GG Dosta je bilo, Goran Roganović i Dušan Vulanović, predložili su, između ostalog, da se dnevni red dopuni sa tačkom Izveštaj predsednika opštine Vrbas o napretku prve “greenfield” investicije u opštini Vrbas.