Počeli radovi na rehabilitaciji puta Vrbas-Kula

Na državnoj saobraćajnici Prvog B reda, od ulaska u naselje Kula iz pravca Crvenke do Oktobarske ulice u Vrbasu, u ukupnoj dužini od 10,2 kilometra, započeli su radovi na pojačanom održavanju i rehabilitaciji kolovaza. Ovi radovi najavljeni su još prošle godine, kada su JP „Putevi Srbije“ zaključili ugovor sa Konzorcijumom „Jugokop-Podrinje“, kao izvođačem radova. Isti Konzorcijum prethodno je bio angažovan na rehabilitaciji puta Srbobran-Vrbas.


Radovi će se izvoditi pod saobraćajem, sa akcentom na omogućavanju bezbednih uslova za odvijanje saobraćaja i realizaciju radova.


„Pripremni radovi uključuju rušenje postojećih betonskih ivičnjaka, prefabrikovanih elemenata, saobraćajnih znakova, ručni iskop kanala, nivelisanje slivnika i rigola. Zemljani radovi uključuju izradu nasipa, uređenje planuma puta (posteljice), humuziranje bankina, iskop kanala i čišćenje postojećih odvodnih jaraka. Sami radovi na kolovoznoj konstrukciji uključuju: izradu donjeg nosećeg sloja od lomljenog kamena, izradu bitumeniziranog nosećeg sloja, habajućeg sloja, izrada cementom stabilizovanog nosećeg sloja postupkom hladnog recikliranja na licu mesta, nabavku i ugradnja gotovih betonskih ivičnjaka, prefabrikovanih betonskih elemenata, segmentnih kanala, drenažnih cevi“, navodi se u Ugovoru.

Predviđeni su i drenažni radovi i radovi na elektroenergetskim instalacijama. Pored puta, rekonstruisaće se postojeće pešačke i biciklističke staze i izgraditi nove. Ukupna vrednost svih radova je blizu 5 miliona evra. Radovi će se izvoditi pod saobraćajem, sa akcentom na omogućavanju bezbednih uslova za odvijanje saobraćaja i realizaciju radova. Kako saznajemo, planirani rok za završetak radova je novembar 2020. godine.