Podrška porodici – Okrugli sto Sekcije žena Samostalnog sindikata

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom bio je tema Okruglog stola, održanog u organizaciji Sekcije  žena VSS opštine Vrbas. Okrugli sto koji je okupio priličan broj mladih majki i žena kao i predstavnica nadležnih institucuja iz lokalne samouprave, otvorila je Stojka Dacić, predsednica Sekcije žena, pojašnjavjući da primena ovog Zakona stupa na snagu 1. jula ove godine.

Miljana Tomić, pravnica predočila je detaljnu analizu novog zakona, podcrtavajući šta su novine, koje je doneo zakon i njegovu  pozitivnu stranu u delu gde sada pravo na roditeljski dodatak ostvaruju ravnopravno i žene zaposlene po osnovu ugovora o delu, angažovane na privremenim i povremenim poslovima, one koje rade u poljoprivredi, kao i to da se dodatno uvećava roditeljski dodatak za paušal koji se dobija za opremu za dete. Tomić je detaljno obrazložila i upustvo za postupak u vezi ostvarenja prava na roditeljski dodatak, posebno  vezanim za zdravstvene ustanove u okviru novog sistema „e-beba“, koji odnedavno funkcioniše i u našoj zdravstvenoj ustanovi.

Govoreno je o načinu ostvarivanja dečjih dodataka kao i o visini istih koje predviđa novi zakon. Gordana Milović, članca Sekcije istakla je da se nema mnogo sluha za decu sa posebnim potrebama, da  zakon nije humaniji kada su u pitanju porodiljska odsustva žena sa posla, ali da je uglavnom, naša lokalna samuprava nadomeštala posebna davanja za decu sa posebnim potrebama.

Jedna od prisutnih učesnica je zameraila što novi zakon, ni ovog puta, nije rešio problem alimenatcionog fonda i rešio problem alimentacije, tako da su  samohrani roditelji- majke,  onda dodatno u nepovoljnijoj situaciji kada su u pitanju ostvarivanja prava iz socijalnih davanja. Sve primedbe, zamerke i predloge na novi zakon Sekcija žena će sumirati i uputiti dalje na razamtranje Pokajinskom VSSS i nadležnim organima.