Imenovan Privremeni organ u opštini Vrbas

Vlada Srbije donela je odluku o raspuštanju Skupštine opštine Vrbas i uvela Privremen organ.
Vlada je za predsednika Privremenog organa opštine Vrbas imenovala Milana Glušca, dosadašnjeg predsednika opštine, a za članove Marijana Mijanovića, Predraga Rojevića, Marjanu Maraš i Gorana Pejovića. Zakon dozvoljava mogućnost da nadležni organ Republike Srbije, odnosno vlada u precizno navedenim slučajevima može raspustiti skupštinu jedinice lokalne samouprave. Skupština jedinice lokalne samouprave može se raspustiti ako: skupština ne zaseda duže od tri meseca, ako ne izabere predsednika opštine i opštinsko veće u roku od mesec dana od dana konstituisanja skupštine jedinice lokalne samouprave ili od dana njihovog razrešenja, odnosno podnošenja ostavke, i ako ne donese statut ili budžet u roku utvrđenom zakonom.
Odluku o raspuštanju skupštine jedinice lokalne samouprave vlada donosi na predlog ministarstva koje je nadležno za poslove lokalne samouprave, odnosno nadležnog organa teritorijalne autonomije. Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije raspisuje izbore za odbornike u roku od dva meseca od stupanja na snagu odluke o raspuštanju skupštine jedinice lokalne samouprave.