U pripremi konkurs za stambeno zbrinjavanje izbeglih lica

Opština Vrbas obaveštava izbeglice i bivše izbeglice koje su, usled događaja iz perioda od 1991. godin do 1995. godine, stekle status izbeglice u Republici Srbiji, bez obzira na njihov status u vreme rešavanja stambene potrebe, i to: izbeglice koje žive u kolektivnim centrima ili nekom drugom vidu kolektivnog smeštaja, formalnog ili neformalnog i ugrožene izbeglice u privatnom smeštaju i bivše nosioce stanarskog prava, a koje su bez trajnog rešenja u zemlji porekla ili na teritoriji Republike Srbije, da je pripremljen novi javni poziv za rešavanje stambenog pitanja ugroženim izbegličkim porodicama.

Ovoga puta radi se o konkursu na kome će se prama utvrđenim kriterijumima ugroženosti, stambeni problem rešavati kroz kupovinu četiri seoske kuće sa okućnicom i dodelu paketa pomoći, u okviru Regionalnog stambenog programa – Stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat 8 – seoske kuće.

Konkurs će biti objavljen 17. februara 2021. godine na oglasnim tablama opštine i mesnih kancelarija opštine Vrbas, kao i na internet prezentacijama opštine Vrbas – vrbas.net i Komesarijata za izbeglice i migracije – kirs.gov.rs Konkurs će trajati do 02. aprila 2021.


Pomoć je bespovratna i odobrava se za rešavanje stambenih potreba izbeglica koje imaju prijavljeno boravište/prebivalište na teritoriji opštine Vrbas kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom u maksimalnom iznosu od 9.500 evra u dinarskoj protivvrednosti i dodelu paketa pomoći (građevinski materijal i oprema u cilju poboljšanja uslova života) u maksimalnom iznosu od 1.500 evra u dinarskoj protivvrednosti, po porodičnom domaćinstvu. Izabrani korisnik pomoći može dodatno da učestvuje sopstvenim sredstvima u realizaciji pomoći u iznosu do 50% od iznosa namenjenog za kupovinu seoske kuće sa okućnicom (u maksimalnom iznosu od 4.750 evra u dinarskoj protivvrednosti). Predmetna seoska kuća sa okućnicom mora biti upisana u katastar nepokretnosti, bez tereta na objektu i zemljištu i mora ispunjavati osnovne uslove za život i stanovanje.