Bespovratna sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu stambene jedinice ili za dogradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, tekuće i investiciono održavanje stambene jedinice u vlasništvu ili suvlasništvu, porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine. Pod stambenom jedinicom smatraju se nepokretnosti (stanovi ili kuće) koje se nalaze u sedištima gradova i opština, kao i u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta na teritoriji AP Vojvodine, i to na zemljištu koje je planskim dokumentom predviđeno za gradnju i koje su upisane u katastar nepokretnosti. Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose 150 miliona dinara.

Ciljevi konkursa usmereni su na: podsticanje rađanja i afirmaciju pronatalitetne politike, ublažavanje i zaustavljanje negativnih demografskih trendova i iniciranje procesa poboljšanja demografske strukture u opštinskim, gradskim i ruralnim sredinama kao preduslova za pokretanje privrednih aktivnosti.

Pravo učešća na Konkursu imaju bračne i vanbračne zajednice sa decom, kao i jednoroditeljske porodice u kojima se počev od 01. 01. 2020. godine rodi treće ili četvrto dete.