Zgrade sa gotovo nultom energijom uskoro i kod nas

Rođeni Vrbašanin Igor Milović, dipl.inž. građevine koji živi i radi u Novom Sadu, nedavno je objavio svoj rad u uglednom časopisu “Tehnika”(naš vodeći naučno – stručni časopis iz oblasti tehničkih nauka i struka koji, u izdanju Saveza inženjera i tehničara, kontinuirano izlazi 76 godina.).Tema Milovićevog rada, koji je direktor firme LAMEX nZEB Solutions izNovog Sada je “STANDARDIZACIJA U OBLASTI ZELENE GRADNJE – ZGRADE GOTOVO NULTE ENERGIJE nZEB (Nearly Zero-Energy Buildings)”. Upravo to je bio povod za razgovor sa njim.Na samom početku Milović je napomenuo da je rad urađen u saradnji sa Nikolom Vujovićem i Željkom Zečevićem odnosno firmom “Eneplus” iz Vrbasa, koja je takođe jedna od retkih firmi koja se bavi ovom oblašću zgradarstva.

Standardizacija u oblasti zelene gradnje, zgrade sa gotovo nultom energijom, šta to tačno znači?

Zahtevi tržišta u oblasti građevinarstva za brzom i kvalitetnom gradnjom, ali i potreba održivog razvoja, uslovili su sve veću primenu principa “zelene gradnje” koja uključuje príncipe energetske efikasnostii korišćenje obnovljivih izvora energije u građevinskoj industriji, kao i potrebu za njenom standardizacijom. Direktiva Evropskog parlamenta о energetskim karakteristikama zgrada iz 2010. godine (EPBD2) zahteva da sve nove zgrade od 31.12.2020. godine budu Zgrade gotovo nulte energije (nZEB – Nearly Zero-Energy Buildings). „Zgrada gotovo nulte energije“ označava zgradu koja ima vrlo visoke energetske performanse. Po samoj definiciji ta vrlo mala količina potrebne energije (gotovo nula) treba da bude pokrivena u vrlo značajnoj meri iz obnovljivih izvora, uključujući energiju iz obnovljivih izvora proizvedenu na licu mesta ili u neposrednoj blizini.

Koliko kod nas postoje uslovi za tako nešto?

Republika Srbija će u sklopu usklađivanja svoje zakonske regulative i propisa sa onom iz EU, morati da uskoro i sama krene sa primenom nZEB standarda u građevinskoj industriji. Primena ovog standarda doneće mnoge benefite održivom razvoju naše zemlje, poput usvajanja i primene novih tehnologija, povećanja korišćenja obnovljivih izvora energije, a samim tim i smanjenja emisije CO2, smanjenju potrošnje energije i uvećanju akumalacije kapitala po tom osnovu (proporcionalno povećanju cene energije na tržištu, taj kapital će biti veći), zdravijem i kvalitetnijem životnom prostoru u nZEB objektima, smanjenju zdravstvenih rizika stanovništva i energetskog siromaštva, boljem životnom standardu i otvaranju novih radnih mesta. U sklopu nacionalne Strategije održivog razvoja može se ići i na nadogradnju nZEB-a ostalim elementima “zelene gradnje”, kao što su pravilno urbanističko planiranja, ozelenjavanje urbanog prostora, primena “zelenih” krovova i zidova na ovakvim objektima, kao i korišćenje reciklabirnih i ekoloških materijala za izgradnju nZEB-a. Takođe zahtevi tržišta za brzom gradnjom, povećaće udeo modularnih sistema u građevinskoj industriji. To će doneti ne samo smanjenje troškova izvođačima, već i povećanje kvaliteta finalnog proizvoda, kroz kontrolu kvaliteta prefabrikacije montažnih elemenata, ali i centralizovane kontrole kvaliteta celog procesa kroz Integrisano projektovanje.

Koji su problemi mogu javiti pri implementaciji ovog standarda u građevinskoj industriji?

Standard nZEB je tek na početku svog razvoja i znanje kako dobiti zgradu gotovo nulte energije nije još uvek dostupno velikom broju inženjera. Zato su razmene informacija između građevinske industrije i akademske zajednice, analiza podataka i dobre prakse neophodni za podizanje svesti o neophodnosti uvođenja nZEB principa u građevinskoj industriji. Projektovanje i izvođenje ovakvih objekata zahteva učešće inženjera različitih profila i struka. Uspešna realizacija projekata moguća je jedino kroz Integrisano projektovanje, odnosno kroz sinergiju i učešće svih aktera procesa od njegovog početka do samog završetka.

Koje su prednosti objekata izgrađenih po nZEB standardu i kako podstaći obične ljude da grade ili obnavljaju svoje domove primenjujući ovaj standard?

Prednosti objekata izgrađenih ili rekonstruisanih po ovom standardu na makro nivou su očigledne. Kako i svi mi provodimo gotovo 90% naših života u zgradama, koristi su takođe brojne. Smanjenjem potrebe za energijom i korišćenjem obnovljivih izvora energije, povećavamo našu akumulaciju kapitala, jer se krozeksploataciju ovakvih objekata višestruko smanjuju izdvajanja sredstava za energiju. Zato vrednost nekretnina izgrađenih po ovakvim principima vremenom raste, srazmerno povećanju cena energenata na tržištu, ali i njihovom potršnjom. Boravak u ovakvim prostorima neuporedivo je zdraviji. Neki od osnovnih principa izgradnje ovakvih objekata su dobra prirodna osvetljenost i pravilna orjentacija objekata, primena ventilisanih fasada, odnosno omogućavanje slobodnog “disanja” zidova i onemogućavanje pojave vlage u unutrašnjosti, zeleni konstruktivni elementi zgrada, korišćenje prirodnih i reciklabirnih materijala, rekuperacija vazduha i ventilacija prostora. Znači izgradnjom novih ili rekonstrukcijom postojećih objekata po ovim principima povećavamo vrednost nekretnina, smanjujemo vreme povratka ulaganja i što je najvažnije dobijamo neuporedivo zdraviji i komforniji prostor.

Pored države, kakvu ulogu mogu odigrati i jedinice lokalne samouprave radi podsticaja primene “zelenih” standarda?

Iako će naravno glavni nosilac uvođenja nZEB standarda biti država, jedinice lokalnih samouprava, a posebno one koje budu prveprepoznale značaj “zelene” gradnje,mogu izvući velike benefite za lokalnu zajednicu. Podsetiću Vas da je tadašnja JP “Direkcija za igradnju” i opština Vrbas, 2015 godine, kao jedna od prvih javnih preduzeća, odnosno lokalnih samouprava u Evropi uvođenjem i implementacijom standarda ISO 50001 – Menadžmentom energijom obezbedila nekoliko stotina miliona dinara za energetsku optimizaciju javnih objekata kroz projekte SECO, pilot ESCO projekta zamene javne rasvete, raznih projekata koje su finansirane preko drugih evropskih institucija u našoj zemlji popit GIZ-a i TIKA. Sve je to zasluga znanja i entuzijazma ljudi koji su u tome učestvovali, a kojih je Vrbas uvek imao. Neke od inovativnih i revolucionarnih ideja koje su tada pokrenute poput Rivolving fonda za energetsku efikasnost nisu nikada zaživele, ali uz malo truda Vrbas može opet da se vrati na vodeće mesto u oblasti energetske efikasnosti, po kojoj je bio prepoznat ne samo u našoj državi već i puno šire.

Na kraju, kompanija u kojoj trenutno radite počela je već sa praktičnom primenom ovog standarda u izgradnji poslovnih i stambenih objekata?

Kompanija“LAMEX”, u okviru “LAMEX nZEB Solutions”, kao “Front runner” kompanija u ovoj oblasti, Integrisanim procesom projektovanja, razvija sopstvena sistemska rešenja za Zgrade gotovo nulte energije (nZEB), koja su nadograđena i ostalim principima “zelene gradnje”. Cilj poslovne politike kompanije je projektovanje i izgradnja optimalnih “zelenih” i energetski efikasnih objekata sa karakteristikama nZEB-a.Zato je i novi poslovni objekat “LAMEX Showroom”, projektovan i gradi se u skladu sa tim principima. “LAMEX Showroom” biće prvi objekat u Srbiji izgrađen u potpunosti prema nZEB standardu i istovremeno 100% “zeleni objekat”. Sva sistemska rešenja integrisana kroz “LAMEX nZEB Solutions”, prikazana su na ovom objektu i biće primenjena na svim ostalim stambenim i poslovnim objektima koje kompanija “LAMEX nZEB Solutions”, bude projektovala i gradila, kao što je budući rezidencijalni kompleks “GreenVille” u Novom Sadu. Konstrukcija objekta urađena je u modularnom sistemu od LGS (Light Gauge Steel) prefabrikovanih profila. Čelik kao inertan material ne emituje gasove i ne dovodi do razvoja gljivica, kao što to uzrokuju neki drugi materijali. LGS ima visoku čvrstoću u odnosu na težinu konstrukcije (nekoliko puta je lakša,od tradicionalno građenih konstrukcija od drveta ili konstrukcija od betona i opeke). Čelik je 100% reciklirajući materijal i preradom se može ponovno ugraditi u nove konstrukcije. LGS konstrukcije zbog svoje elastične strukture i male težine, veoma su otporne na seizmičke aktivnosti i trpe udare vetra do 300km/h. Prefabrikacija elemenata i montažni sistem gradnje, omogućavaju standardizovanu proizvodnju i visok kvalitet gotovih elemenata konstrukcije i njihovu brzu izgradnju. Time se dobija visokvalitetan standardizovan gotov proizvod, uz znatno smanjenje troškova proizvodnje i izgradnje. Za oblaganje LGS panela koji su ispunjeni mineralnom vunom korišćene su OSB ploče, kao reciklabirni materijal.Kao termički omotač objekta postavljena je mineralna vuna (d=20cm), za ventilisane fasade, sa koeficijentom toplotne provodljivosti od 0,034 W/mK .Na celom objektu je kao omotač postavljena ventilisana fasada, sa oblogom od – FunderMax HPL (High Pressure Laminates) ploča, koje omogućavaju efikasnu i trajnu zaštitu objekta od svih spoljašnjih uticaja. Materijal za ventilisane fasade ojačan je dvostruko akrilnom poliuretanskom smolom koja stvara moćnu barijeru za zaštitu od padavina i odlikuju se izuzetnom otpornošću na spoljnje uticaje i delovanje ekstremno niskih (-80C°) i visokih temperatura (+180C°). Pored pasivnih dobitaka, kao jednog od najvažnijih karakteristika nZEB-a, koje ovakav tip fasade omogućavaju, obloge ventilisanih fasada od kompaktnih materijala povećavaju zvukoizolovanost objekta za čak 14dB. Takođe ovakve obloge ne zahtevaju održavanje (odlikuje se visokim efektom zaštite od vremenskih uslova, visokom otpornošću na ogrebotine, otpornošću na udare, postojanošću na sunčevu svetlost, površine protiv vandalizma i protiv grafita, lake su za održavanje i za čišćenje (samoperive su) i imaju visoku otpornost na grad). Na taj način, pored povećanja unutrašnjeg komfora, povećava se i vrednost objekata sa ovakvom vrstom fasade, jer tokom eksploatacije objekta, troškovi za njihovo održavanje su minimalni. Time se povećava akumulacioni kapital vlasnika za ulaganje u druge mere energetske efikasnosti, odnosno za dalje povećanje vrednosti zgrada. To bi trebalo biti prepoznato i prilikom izrade Nacionalnih strategija održivog razvoja, povećanja energetske efikasnosti zgrada, ali i smanjenja energetskog siromaštva.Kao nadogradnja nZEB performansi, u skladu sa principima “zelene gradnje”, postavljen je “zeleni” krov, koji se navodnjava preko upravljačke jedinice sistemom “kap po kap”, kao i ceo fabrički kompleks, preko bunara koji je iskopan neposredno uz sam objekat. Malu količinu potrebne energije (gotovo nula), “LAMEX Showroom” kao objekat sa vrlo visokim energetskim performansama, a po samoj definiciji nZEB-a, pokriven je najvećoj meri iz obnovljivih izvora, proizvedenom na licu mesta ili u neposrednoj blizini samog objekta. Za sistem KGH, kao i za grejanje sanitarne vode, izabrana je inverterska toplotna pumpa tipa “vazduh – voda” koja ne sadrži elektro grejač, sa finom mogućnošću regulacije toplotne snage u zavisnoti od trenutnih potreba. Rad ove toplotne pumpe garantovan je sve do spoljašnje temperature od – 25 ºC (visoka temperatura izlazne vode (65 ºC do spoljašnje – 15ºC, 63 ºC kada je spoljašnja manja od – 15 ºC). U sklopu sistema postavljena je unutrašnja „all in one“ jedinica (kompletno rešenje sistema za zagrevanje sanitarne vode, grejanja/hlađenja objekta uz vazduh/voda toplotnu pumpu). Ova jedinica je i opremljena frekventno regulisanim cirkulacionim pumpama na strani toplotne pumpe i grejnoj strani. Poseduje rezervoar za sanitarnu vodu kao i akumulator za volumen grejnog sistema. Ugrađen Wi-Fi prijemnik za povezivanje na internet u svrhu upravljanja sistemom preko odgovarajuće aplikacije. Ugrađen je uređaj za komunikaciju sa BEMS-om (Building energy management system). Takođe sistem je povezan sa senzorima za očitavanje vlage u prostoru. Preko BEMS-a i “Smart house” sistema, predviđena je mogućnost praćenja, kontrole i prikupljanja svih merodavnih podataka (količina i vrsta proizvedene i potrošene energije, spoljašnje i unutrašnje temperature, količina vlage u prostoru, koncetracija CO2) kao i njihovu analiza. Objekat je opremljen i sa sistemom mehaničke ventilacije sa rekuperacijom, visoke efikasnosti i fine regulacije brzine ventilatora. Objekat je u potpunosti osvetljen spolja i iznutra sa LED rasvetom.Parterno uređenje oko samog objekta, kroz proces Integrisanog projektovanja, dizajnirano je u skladu sa principima “zelene” gradnje. Električna energija za parkovsku LED rasvetu, pored objekta, proizvedi se preko fotonaponskog solarnog panela (takođe povezanog na BEMS objekta). Na parkingu kompleksa postavljeni su stubni punjači za 6 električnih vozila, koje mogu besplatno koristiti i posetioci koji dođu sa ovakvim tipom automobila (kompanija “LAMEX” trenutno raspolaže sa jednim električnim vozilom, a u skladu sa poslovnom politikom u planu je da se sva komercijalna vozila zamene za vozila na električni pogon). 


“Na kraju želeo bih da istaknem da smo već postigli dogovor sa nekim od najvažnijih domaćih i stranih institucija, da u cilju promovisanja nZEB standarda i principa “zelene gradnje”, objekat “LAMEX Showroom”, bude pored svoje osnovne poslovne namene i objekat za praktičnu edukaciju ne samo klijenata, već i stručne javnosti za ovaj sistem gradnje”, rekao je Igor Milović.