Unapređenje službene upotrebe jezika i pisma u opštini Vrbas

Opština Vrbas pripremila je neophodnu dokumentaciju za učešće na konkursu za dodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica. Konkurs sprovodi Pokrajinski seketarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.  

Opština Vrbas zatražila je podršku za izradu i postavljanja dvojezičnih tabli s nazivom mesnih zajednica, kao i za štampanje Informatora o pravima iz oblasti društvene brige o deci na mađarskom i rusinskom jeziku.

„Želeli bismo da putem ovog konkursa, u cilju unapređenja ostvarivanja prava na službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Opštini Vrbas, obezbedimo sredstva za nabavku i postavljanje tabli sa nazivima mesnih zajednica ispisanih na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi u opštini Vrbas, koje bi trebale da se zamene zbog dotrajalosti prethodnih kojima je smanjena vidljivost natpisa. Zamenom višejezičnih tabli sa nazivom mesnih zajednica u opštini Vrbas biće omogućeno lakše prepoznavanje ustanova“, navedeno je, između ostalog, u konkursnoj prijavi. U ovom slučaju potrebno je izraditi i postaviti četiri višejezične table: Prva Mesna zajednica, Druga Mesna zajednica, Treća Mesna zajednica i Mesna zajednica Kucura.

Takođe, „Odeljenje za društvene delatnosti u Opštinskoj upravi opštine Vrbas je pripremilo Informator o pravima iz oblasti društvene brige o deci, u kom je opisano koja su to prava i način njihovog ostvarivanja. Informator je pripremljen na srpskom jeziku i pismu, ali cilj je da se isti pripremi, štampa i publikuje i na jezicima nacionalnih manjina čiji jezici i pisma su u službenoj upotrebi na teritoriji opštine Vrbas (mađarskom i rusinskom jeziku i pismu)“.

Inače, opština Vrbas je multietnička zajednica. Na teritoriji opštine Vrbas u službenoj upotrebi je srpski jezik i ćirilično pismo, mađarski i rusinski jezik i pismo (član 13. Statuta). U opštini Vrbas, prema popisu iz 2011. godine živi 3.375 Rusina, što čini 8.09% ukupnog stanovništva, kao i 2.464 Mađara, što čini 5.85% ukupnog stanovništva opštine Vrbas.