Prijava štete nastale usled olujnog nevremena još 15 dana

Na osnovu Odluke o dopuni Odluke o proglašenju elementarne nepogode („Službeni glasnik RS“ broj 69/2023 ) kojom je Vlada Republike Srbije donela odluku o proglašenju elementarne nepogode na teritoriji opštine Vrbas, Opštinsko veće opštine Vrbas raspisuje Javni poziv za prijavu štete nastale na porodičnim stambenim objektima u svojini građana na teritoriji opštine Vrbas usled elementarne nepogode – jakog olujnog vetra, grada i kiše, prouzrokovane klimatskim promenama, u julu 2023. godine – kojim se pozivaju svi građani na teritoriji opštine Vrbas, KOJI DO SADA NISU PRIJAVILI ŠTETU, da to učine u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva. Građani koji su do sada prijavili štetu, nisu u obavezi da taj postupak ponove.

Uslov za prijavu štete na porodičnom stambenom objektu jeste, da je isti oštećen usled jakog olujnog vetra, grada i kiše u julu mesecu 2023. godine, da je oštećena ili uništena stvar koja služi i neophodna je za zadovoljenje osnovnih životnih potreba, te je kao takva bila u svakodnevnoj ili redovnoj upotrebi, da je stvar čuvana sa pažnjom i na propisan način kao i da su preduzete sve mere radi smanjenja rizika od elementarne i druge nepogode, kao i da su ispunjeni drugi uslovi u skaladu sa zakonom (Prijava štete koja se odnosi na pomoćne objekte i vikend kuće, kao i za pokretnu imovinu neće biti razmatrana od strane Komisije. Takođe oštećenja koja spadaju u tekuće održavanje neće biti razmatrana).

LINK za prijavu štete.