Restriktivan budžet opštine Vrbas

Pretposlednjeg dana 2015. godine Skupština opština Vrbas usvojila je budžet za 2016. godinu. Za 2016. godinu planirani prihodi su 1,195 milijardi dinara, rashodi 1.233 milijardi, dok je budžetski deficit utvrđen na 38,4 miliona dinara. Prema rečima Milana Glušaca, zamenika predsednika opštine Vrbas, budžet neće biti ni razvojni ni socijalni, već restriktivan. „Razlog za ovo je nezavidna finansijska situacija u kojoj se opština nalazi već duže vreme. Kod svih korisnika sredstava budžeta rashodi su planirani restriktivno, tako da verujemo da mnogi neće biti sasvim zadovoljni visinom dodeljenih aproprijacija, ali, takođe, nemamo nikakve sumnje u to da će svaki korisnik dati sve od sebe, uložiti maksimum napora da sledeće godine posluje u skladu sa dodeljenim aproprijacijama. S obzirom da su u izradi budžeta učestvovali svi relevantni faktori, opštinsko rukovodstvo, Opštinsko veće, direktori preduzeća i ustanova, Pravobranilaštvo, kao i rukovodioci svih odeljenja Opštinske uprave, verujemo da je uz određene kompromise, koji su u svakom timskom poslu neminovni, postignut konsenzus oko strukture budžeta. Važno je istaći da je opština Vrbas budžetom za 2016. godinu planirala u okviru agrarnog dela 17 miliona dinara za subvencionisanje poljoprivrednih gazdinstava kroz program subvencionisanja kamata na kredite koje bi malim i srednjim gazdinstvima za namene osnovne delatnosti odobravale poslovne banke“, rekao je Glušac.
Dragan Stijepović, odbornik SDS, rekao je da je budžet nerealan i da će za 70 do 80 miliona dinara izvršenje biti niže nego što je planirano. „Raspored sredstava uopšte ne dogovara sadašnjem vremenu. S obzirom da opština ima velikih obaveza koje prenosi iz prethodnih vremena, mislimo da nema nijednu ideju kako sa tim da se nosi, a novac se troši na način koji neće popraviti situaciju. Nema investicija kao ni ideja da se problem reši. Pozicije se kopiraju i ne prihvata se činjenica da opština Vrbas više nema kapaciteta za sve usluge koje pruža. Najveći problem je što se u 2016. godini izdvajaju dodatna sredstva za JKP ‘Komunalac’, a sa druge strane se značajno smanjuju sredstva za sport, kulturu, udruženja građana ili druge mogućnosti razvoja grada“, rekao je Stijepović.
SO Vrbas je prethodno izglasala rebalans budžeta za 2015. godinu i pokrenula postupak likvidacije JP „Direkcija za izgradnju“, a u nastavku su odbornici razmatrali još 40 tačaka dnevnog reda. Lokalni parlament je usvojio odluku o Programu uređivanja gradskog građevinskog zemljišta za grad Vrbas i naseljena mesta opštine Vrbas za 2016. godinu, izveštaj o izršenju Odluke o budžetu opštine Vrbas za 2015. godinu na dan 30. septembar 2015. godine, Strategiju održivog razvoja opštine Vrbas za period 2014-2020. godine, Akcioni plan za realizaciju Strategije energetskog razvoja opštine Vrbas 2013-2020. godine, kao i Program razvoja sporta opštine Vrbas za period 2016-2018. godine, odluku o lokalnim administrativnim taksama i odluku o visini i načinu obračuna naknade za vanredni prevoz na opštinskim putevima i ulicama na teritoriji opštine Vrbas. Skupštinska većina dala je podršku i odluci o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u javnom sektoru opštine Vrbas za kalendarsku 2015. godinu, odluci o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine, odluci o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, zatim odluci o građevinskom zemljištu, odluci o dodeljivanju isključivog prava javnim preduzećima kojima je osnivač opština Vrbas za obavljanje delatnosti pružanja usluga na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, odluci o zaštiti poljoprivrednih imanja na području opštine Vrbas, odluci o opštinskim putevima i ulicama i nekategorisanim putevima, kao i odluci o parkiranju i parkiralištima, odluci o privremenim montažnim objektima – bilbordima i megabilbordima na teritoriji opštine Vrbas i odluci o privremenim montažnim objektima na teritoriji opštine Vrbas. Takođe, Skupština opštine Vrbas na poslednjem zasedanju u 2015. godini usvojila je odluku o obavljanju komunalnih delatnosti i odluku o unapređenju energetske efikasnosti na teritoriji opštine Vrbas. Na protekloj sednici udvojeni su i programi poslovanja JP „Vrbas-gas“, JKP „Komunalac“, JKP „Standard“ i JP za prevoz putnika „Vrbas“, programi rada Kulturnog centra Vrbasa i Narodne biblioteke „Danilo Kiš“, plan i program rada Centra za fizičku kulturu „Drago Jovović“, poslovni planovi Doma zdravlja „Veljko Vlahović“ i Apoteke „Vrbas“, plan i program rada Centra za socijalni rad, program rada Službe vaninstitucionalne socijalne zaštite Gerontološkog centra Vrbas, program poslovanja Turističke organizacije opštine Vrbas, program rada sa Finansijskim planom Javne agencije za zoohigijenu i poljoprivredu opštine Vrbas, i godišnji program radova na održavanju, zaštiti, izgradnji i rekonstrukciji opštinskih i nekategorisanih puteva u opštini Vrbas.


[cwa id=’str-vesti-6-naslova’]