Saopštenje – JKP Komunalac Vrbas

komunalac_b

Gde politika uđe na vrata tu pravda i istina izlaze kroz prozor.

Iako smo javno preduzeće, a ne privatna firma, moramo držati do ugleda naše poslovne zajednice i ne možemo dopustiti da pojedine političke stranke i privatni interesi podrivaju temelje firme koja posluje na zdravim ekonomskim osnovama.
Profesionalnost, požrtvovanost i posvećenost koje smo uložili, nalažu nam da odgovorimo na saopšenja onih ljudi koji su svojim rukovođenjem ugrozili funkcionisanje opštinske uprave i javnih preduzeća u Opštini Vrbas, a danas po istom kalupu žele da kompromituju i umanje rezultate koje smo ostvarili, kako bi prikrili tragove svojih dela, među kojima ima i krivičnih.

– Citiramo deo saopšenja Opštinskog odbora SDS Vrbas objavljenog na internet portalu Naše mesto „Pošto je uništeno komunalno preduzeće Standard, na red je došao Komunalac“.

OO SDS je očigledno priznao sposobnost svojih kadrova, koji su do juče bili u DS, kada je istakao da je uništeno JKP „Standard“ Vrbas.

Moramo se složiti sa njima jer JKP „Standard“ Vrbas zaista uništavano godinama-decenijama unazad, što lošim poslovanjem, što nebrigom opštine, i ostavljeno na aparatima da sačeka vizitu, koja može samo da konstatuje najviši stepen obolenja. Naime, Demokratska stranka je kao mašinovođa vladajuće koalicije, dovela JKP „Standard“ Vrbas u živo blato, zadužujući ga kreditima i zapošljavajući političke imigrante, ne mareći za njihovu stručnost i kvalitete.Par stotina miliona duga koje su ostavili iza sebe primorali su odgovorne i savesne ljude da osnuju novo javno preduzeće kako bi obezbedili nesmetano obavljanje delatnosti od opšteg interesa sa jedne strane i spasili staro preduzeće čineći moguće i nemoguće.

Možda je cirkus i posetio naš grad ali gledalaca svakako ne bi bilo da nije animatora i političkih maloletnika koji daju duhovita saopštenja, u koja ni sami ne veruju.

– Tačno je da je JKP Komunalac Vrbas objavio javnu nabavku male vrednosti za video obezbeđenje svoje imovine i da je greškom u konkursnoj dokumentaciji-modelu ugovora ostavio ime i prezime lica koje je bilo izabrano za raniju indentičnu nabavku. Očigledno je da je u pitanju tehnička greška, a ne objavljivanje najboljeg ponuđača pre izbora. Greška koja je učinjena je samo dokaz više da zaposleni u JKP Komunalac Vrbas neprestano rade i da usled velikog obima posla nekada i naprave grešku. U pitanju su vredni ljudi, koji za razliku od „animatora“, zarade svoju platu.

Da su malo više pažnje posvetili obrazovanju i stručnosti, ne bi svoje vreme trošili na kritiku samih sebe i na sopstvena dela primenjene politike „uništavanja“ preduzeća.

– Zakon o javnim nabavkama decidno uređuje postupak i uslove raspisivanja i sprovođenja javne nabavke.

U konkursnoj dokumentaciji predmetne javne nabavke male vrednosti na strani 12/37 pod rednim brojem 4, zahteva se da:
„- ponuđač raspolaže neophodnim poslovnim kapacitetom za izvršenje posla, odnosno da ponuđač ispunjava zahteve srpskog standarda SRPS.L2.002:2008 (oblast kontrolisanja: video obezbeđenje, menadžment iz kontrolnog centra obezbeđi-vanjem stacioniranih objekata, menadžment iz kontrolnog centra patrolnim timovima)
– ponuđač ispunjava zahteve međunarodnog standarda ISO 27001 – Sistem menadžmenta bezbednosti informacija.
– ponuđač ispunjava zahteve međunarodnog standarda ISO 9001 – Sistem menadžmenta kvalitetom (oblast kontrolisanja: fizička zaštita objekata i ljudi, menadžment iz kontrolnog centra alarmni monitoring, video monitoring, pa-trolni timovi, izvođenje sistema IT mreža.“
Gore navedene kvalifikacije ponuđač je dužan da dokaže Sertifikatima izdatim od strane Akreditacionog tela.
Firma koja je ponudila cenu od 600.000,00 dinara nije dostavila navedene sertifikate, koji su obavezan uslov javne nabavke male vrednosti, čime nije dokazala da poseduje tražene poslovne kapacitete i kvalitete.

U konkursnoj dokumentaciji na strani 13/37 pod rednim brojem 5. kao dokaz za kadrovski kapacitet zahteva se i da ponuđač dostavi i sertifikat na ime radnika izdat od proizvođača opreme koja se koristi kao sredstvo za nadgledanje u vršenju usluge koja je predmet nabavke.
Firma koja je ponudila cenu od 600.000,00 dinara, nije dostavila traženi sertifikat.

– Činjenica je da je firma koja je ponudila iznos od 600.000,00 dinara povoljnija, ali ona ne ispunjava tražene uslove, pa nije mogla biti izabrana, u suprotnom bi povredili Zakon o javnim nabavkama.
Cena je često odraz kvaliteta, a nama je kvalitete presudan i on se dokazuje upravo sertifikatima koji su navedeni.
Povoljniji ponuđač je priložio Rešenje Uprave policije kojim je data licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine, kojim se ne dokazuje poslovni i kadrovski kapacitet, kvalitet usluga i ispunjenost domaćih i međunarodnih standarda, već se isključivo daje dozvola za rad u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju.

Kako povoljniji ponuđač nije dostavio svu obaveznu dokumentaciju, izabran je drugi ponuđač.

– Očigledno je da se radi o političkoj drami koja se zasniva na neistinitom događaju, pa glavnim režiserima nećemo uzeti za zlo to što pokušavaju da sve instruišu po merama svog izbornog cenzusa.

Mi se ponosimo onim što smo do sada postigli, i iskreno verujemo da ćemo postići još mnogo. Prihvatili smo se nemogućeg zadatka i postigli zavidan rezultat. Ne krijemo se, već smo naprotiv otvoreni za sva pitanja građana jer služimo njima. Kriju se oni čija lica se sada nalaze pod imenom druge stranke, a kao lideri prethodne stranke su doprineli dezintegraciji javnog sektora.

U Vrbasu, dana 10.02.2016. godine
Menadžment
JKP Komunalac Vrbas