JKP Komunalac: Bez „primene sile“ u postupku javne nabavke

Saopštenjem OO SDS Vrbas koje je objavljeno 10.02.2016. godine, JKP „Komunalac“ prozvano je da „primenjuje silu i ne poštuje zakon“ što se u najvećoj meri odnosilo na javnu nabavku video obezbeđenja.
O neutemeljenosti ovih tvrdnji najbolje svedoči zaključak Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki(br. 4-00-218/2016) kojom se potvrđuje da je postupak javne nabavke sproveden u skladu sa Zakonom.
Smatramo da je ovakvim ocenama Javnom komunalnom preduzeću „Komunalac“, koje se trudi da posluje u interesu potrošača i lokalne zajednice, bespotrebno narušen ugled.

U nastavku teksta prenosimo deo zaključka Republičke komisije:
„Odbacuje se zahtev za zaštitu prava podnosioca zahteva „RPD-FTO“ d.o.o. Vrbas koji je podnet u postupku javne nabavke male vrednosti usluga – video obezbeđenje na lokacijama: upravna zgrada JKP „Komunalac“ Vrbas, zgrada „Čistoće“, vodozahvat Vrbas, groblje u Vrbasu, deponija u Vrbasu, sa monitoringom od 24 časa 365 dana u godini, JN br. 1.2.3, za koju je poziv za podnošenje ponuda objavljen na Portalu javnih nabavki dana 25.01.2016. godine, naručioca JKP „Komunalac“ Vrbas, zbog nedostatka aktivne legitimacije“.

JKP „Komunalac“ Vrbas


[cwa id=’str-vesti-16-naslova’]