Sprečavanje zloupotrebe podnošenja zahteva za naknadu štete zbog ujeda pasa lutalica – Novi pravilnik

Prezentacija novog Pravilnika o postupku i rešavanju zahteva građana za naknadu štete koju prouzrokuju psi lutalice, kao i planovi za buduće delovanje bile su poivod današnjeg sastanka održanog u zgradi opštine Vrbas. Opštinsko veće je na sednici 25. avgusta donelo novi Pravilnik o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu štete koju prouzrokuju psi lutalice. Pravilnik se pored zahteva za naknadu štete zbog ujeda pasa lutalica odnosi se i na zahteve napada pasa lutalica i pokolja domaćih životinja. “Cilj ovog pravilnika je da se smanji broj sudskih postupaka koji se vode pred u Opštinskom sudu, i da se na taj način sudski troškovi smanje. Troškovi su veoma veliki i za njih se izdvajaju značajna sredstva iz opštinskog budžeta”, rekla je Mirna Paroci, opštinski javni pravobranilac. Prema njenim rečima procedura za naknadu štete je veća, oštećeno lice koje pretrpi štetu može podneti zahtev za naknadu štete, a novim pravilnikom su propisani obrasci zahteva, u zavisnosti od štete koju je građanin pretrpeo.

Zahtev

Obrasci će se preuzimati na sajtu opštine Vrbas i u opštinskom pravobranilaštvu. Kada je u pitanju naknada štete zbog ujeda pasa uz zahteve je potrebno dostaviti ličnu kartu na uvid, zapisnici nadležnog Odelenja za inspekcijske poslove, zapisnik JAZIP- a, kao i kompletnu medicinsku dokumentaciju. “Važno je napomenuti da će komisijja koju će predsednik opštine obrazovati u roku od osam dana od stupanja na snagu ovog pravilnika, jeste da komisija mora da donese odluku da li prihvata podneti zahtev za naknadu štete u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva. Takođe novena je, da je propisana visina naknade štete u iznosu do 70.000 dinara za odrasle osobe, a kada su u pitanju maloletna deca do 90.000 dinara, što je donekle u skladu sa dosadašnjom sudskom praksom”, rekla je Paroci i istakla da do sada nisu bili propisani iznosi, a da su ovim pravilnikom data veća ovlašćenja Komisiji, a sa druge strane i ograničenja u pogledu novčanog iznosa, koji je do sada bio znatno niži, tako da se često dešavalo da građani nisu prihvatali vansudska poravnanja. U 2015. godini se u pravoibranilaštvu vodio 71 sudski spor zbog ujeda pasa lutalica, među kojima su zaostali predmeti iz predhodnih godina, a u proseku je godišnje između 40 i 50 predmeta povodom ujeda pasa lutalica. Za 2015. godinu iz opštinskog budžeta je izdvojeno 6,6 miliona dinara za naknadu štete zbog ujeda pasa lutalica, a sa pozicija JAZIP 4, 6 miliona dinara.

Današnjem sastanku prisustvovali su Mirna Paroci, opštinski javni pravobranilac, Miloš Roganović, rukovodilac Odelenja za inspekcijske poslove, Vlado Glođović, načelnik PS Vrbas, i Marko Đurković, direktor JAZIP-a. Prema rečima Vlada Glođovića, načelnika PS Vrbas, u narednom period PS Vrbas će biti uključena u istragu gde se sumnja na zloupotrbu prijave građana za ujed psa. “Postoje fingirani slučajevi i mi ćemo se tu kao što je predviđeno pravilnikom uključitu, u takvim slučajevima bićemo kontaktirani i sprovoditi istragu u saradnji sa lokalnim tužilaštvom. Do sada nismo vršili istragu ovim povodom nismo imali prijave”, rekao je Glođović.