Odbornici usvojili budžet opštine projektovan na 1,6 milijardi dinara

Na poslednjoj ovogodišnjoj, 32-oj po redu, sednici SO Vrbas odbornici su odlučili da budžet za 2017. godinu iznosi 1,602.000.000 dinara. Obrazlažući budžet za narednu godinu, Milan Glušac, predsednik opštine Vrbas, istakao je da je obim planiranih prihoda i primanja projektovan na približno 1,6 milijardi dinara, što je 10,8 odsto više u odnosu na plan prihoda za 2016. godinu.

„U 2017. očekuje se smanjenje poreza na zarade za oko 30 miliona dinara, sve zbog drugačije preraspodele utvrđene Zakonom o finansiranju lokalne samouprave. Povećanje se očekuje od prihoda od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, takse za ozakonjenje objekata, posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, prihoda od poreza na imovinu i kapitalnih transfera od drugih nivoa vlasti“, upoznao je Glušac lokalni parlament.

Donacije, dotacije i transferi planirani su u ukupnom iznosu od blizu 174,5 miliona dinara. Sredstva planirana u ovoj kategoriji uglavnom obuhvataju transfere ostalim nivoima vlasti. Najveći deo sredstava planiran je za finansiranje osnovnog i srednjeg obrazovanja – 96 miliona, funkcionisanje Centra za socijalni rad – 24,4 miliona, Gerontološkog centra – 5 miliona, dok su tekući transferi Domu zdravlja i Apoteci planirani na nivou od 15 miliona.

Rashodi za zaposlene u odnosu na 2016. povećani su za oko 10 miliona i planirani su u iznosu od 391,419,719 dinara. Odlukom o budžetu za 2017. godinu obezbeđena su sredstva za povećanje plata zaposlenih u Predškolskoj ustanovi za 6% i ustanovama kulture i ustanovama socijalne zaštite za 5%.

Subvencije su planirane u iznosu od 94 miliona dinara, što je za oko 15% manje u odnosu na planirana sredstva koja su bila izdvojena prošlogodišnjim budžetom. Ova razlika je posledica prevashodno likvidacije i izmirenja obaveza JP za informisanje Vrbas. Planirana sredstva najvećim delom su namenjena za podršku poljoprivredi – 38 miliona, JAZIP – 14 miliona, JP Direkcija za izgradnju u likvidaciji – 32 miliona, program stručne prakse i javni radovi – 6,5 miliona, i za projektno finansiranje javnog informisanja 4 miliona dinara.

Jedini među odbornicima koji je uzeo učešće u raspravi o budžetu bio je Dragan Stijepović iz opozicione Socijaldemokratske stranke, podnosilac 9 amandmana na predložena rešenja.

„Realno je da se budžet kreće oko 1,1 milijardi dinara. Sve preko toga mora biti dobro obrazloženo nekim vanrednim merama, a toga nema. Pozicije se planiraju u skladu sa željama kreatora budžeta, a to nije dobro, jer korisnici koji budžetom dobiju opredeljenje da mogu da potroše određenu svotu novca, i bez obzira što njega nema, oni stvaraju obaveze. Na kraju godine, kada se budžet smanji, te obaveze ostaju, fakture su stigle, i to se prenosi u sledeću godinu kao teret“, poručio je Stjepović i dodao da ulazimo u vreme kada nam ističe grejs period za kredit od 400 miliona dinara i da su samo te obaveze veće od 30 miliona u 2017. godini.

Ostalih 29 tačaka protekle su bez rasprave. Izuzetak su bile izmene i dopune Odluke o sahranjivanju i grobljima.  Odbornici su usvojili i odluku o usvajanju Кadrovskog plana Opštinske uprave za 2017. godinu, Program uređivanja gradskog građevinskog zemljišta za Vrbas i naseljena mesta opštine za 2017. godinu, odluku o građevinskom zemljištu u javnoj svojini opštine Vrbas, odluku o boravišnoj taksi, zatim odluku o sporovođenju Javnog konkursa za imenovanje direktora JКP „Standard“, izmene i dopune Prostornog plana, odluku o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu za izmene i dopune Prostornog plana, izmene i dopune odluke o pružanju grejnih usluga za grejnu sezonu 2016/17, izmene i dopune odluke o Opštinskoj upravi, izmene i dopune odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine. Usvojeni su i programi rada i finansijski planovi javnih preduzeća i ustanova čiji je opština osnivač.