Saopštenja na sajtu www.okonas.info

Naš web portal objavljivaće ubuduće saopštenja političkih stranaka, udruženja građana i drugih organizacija u posebnom odeljku. Sva saopštenja biće objavljena integralno, u formi u kojoj su nam ih organizacije dostavile, sa datumom dospeća, a na sajtu će se čuvati poslednjih dvadeset saopštenja.

Saopštenja neće biti objavljivana na fejsbuk stranici niti na naslovnoj strani portala, već isključivo u posebnom odeljku Saopštenja organizacija, koji je vidljiv i lako dostupan na početnoj stranici našeg web portala.