JKP Standard nudi mogućnost otplate duga za grejanje na rate

Javno komunalno preduzeće „Standrad“ ponudilo je građanima koji imaju neizmirene obaveze za isporučene usluge daljinskog grejanja, mogućnost zaključenja sporazuma o isplati duga za grejanje za grejnu sezonu 2021/22. u ratama.

Nadzorni odbor JKP ‘Standard’ doneo je odluku o mogućnosti zaključenja sporazuma o isplati duga za grejanje za grejnu sezonu 2021/22. u ratama. Prema odluci, svim fizičkim licima koji su korisnici grejnih usluga JKP ‘Standard’ omogućuje se da u periodu od 27. juna 2022. do 08. jula 2022. godine, u prostorijama JKP, Pete proleterske brigade br. 1, zaključe pismeni sporazum o načinu izmirenja preostalog duga za grejanje nastalog u grejnoj sezoni 2021/22. godine, pod sledećim uslovima:

  1. da su u celosti izmirili obaveze po prethodnom sporazumu, ako je takav sporazum zaključen,

  2. celokupan dug se deli:

a) na 6 jednakih mesečnih rata za dug do 50.000,oo dinara

b) na 9 jednakih mesečnih rata za dug do 100.000,oo dinara

c) na 12 jednakih mesečnih rata za dug preko 100.000,oo dinara

  1. prva rata se plaća pre potpisivanja sporazuma, a preostale rate dospevaju mesečno u dane koji po broju odgovaraju danu kada je sporazum zaključen,

  2. potpisnik sporazuma je dužan da tekuće mesečno zaduženje uredno izmiruje,

  3. ukoliko korisnik ne izmiri najmanje dve dospele mesečne rate po sporazumu, sporazum se smatra raskinutim bez posebnog obaveštenja od strane JKP „Standard“,

  4. potpisivanjem ovog sporazuma prestaje da teče kamata na iznos duga koji je predmet sporazuma, od dana potpisivanja,

  5. protekom roka za zaključenje sporazuma, JKP „Standard“ će pokrenuti postupak prinudne naplate na svoj imovini izvršnog dužnika za celokupan iznos duga za grejne usluge.