Bračnim parovima bespovratna sredstva za kupovinu seoskih kuća

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova raspisuje Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima sa prebivalištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu ili suvlasništvu.

Ciljevi konkursa usmereni su na podsticanje razvoja ruralnih sredina kao i na povećanje broja žena vlasnica nepokretnosti, a pravo učešća na Konkursu imaju supružnici koji su, u skladu sa Zakonom, u bračnoj zajednici i vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života.


Pod seoskim kućama smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta, a ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose 25.000.000 dinara.


Učesnici konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000 dinara, dok građevinska vrednost nekretnine koja se predlaže za kupovinu, ne sme biti veća od 2.000.000 dinara.

Prijave na Konkurs primaće se do 03. aprila 2020. godine, a potrebna dokumentacija može se preuzeti na sajtu,  dok se dodatne informacije mogu dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova.